Category Archives: PROFTPD

FTP SERVER (Proftpd) for LINUX. (Full tutorial)

PROFTPD I. Giới thiệu. Cài trên centOS 4.4 Final (updated PHP 5.x.x, MySQL 5.x.x, Apache 2.x.x) II. Download. Download gói cài đặt: proftpd-1.3.0.tar.gz (http://mirrors.ibiblio.org/pub/mirrors/proftpd/distrib/source/) III. Cài đặt. Copy gói cần cài đặt đến thư mục bất kỳ, chẳng hạn: /home/abc/setup/ Giải nén: #pwd /home/abc/setup/proftpd-1.3.0 #tar –zxf proftpd-1.3.0.tar.gz #cd proftpd-1.3.0 # ./configure –prefix=/usr/local/proftpd \ –enable-dso \ […]